Plasings

HET JY IEMAND NODIG VIR BABYSITTING/AUPAIR?

Melani Fourie bied vanaf die 15de Junie (tydens haar studente vakansie) haar dienste aan vir ouers wat wil asem skep of 'n dag êrens heen wil gaan.

2022-05-22 - 2022-05-28 - ONS BID SAAM VIR...

Paarlskool vir gestremdes (Deuroffer). Vader hierdie kinders het ons ondersteuning nodig. Finansieël en deur voorbidding. Vakbonde in ons land: Dit is weer die tyd waar vakbonde met loon-eise begin. Ons bid vir redelikheid en dat die land se ekonomiese omstandighede in ag geneem sal word. Sosiale euwels: Drankmisbruik, dwelms, rassisme en vreemdelinge haat is besig om ons van U en van mekaar te vervreem. Ons bid vir die kerk en gelowiges om sterk standpunt in te neem om die euwels te bekamp. DANKIE VIR: Gelowige leiers in die politiek, die gemeenskap en die kerk. Ons het hulle leiding baie nodig. Dat ons ook ons self mag liefhê en die beeld van Christus mag uitdra. Familie en vriende se ondersteuning.

Erediens - 22 Mei 2022

 Ons nooi jou uit na Sondag se inrydiens om 09:30 op die terrein agter die kerk. Na die inrydiens bedien ons heerlike koffie onder die skadunet. Die eredienste vir Mei en Junie sien soos volg daaruit: 22 Mei: INRYDIENS om 09:30 29 Mei: KERKDIENS om 09:30 5 Junie: KERKDIENS om 09:30 12 Junie: Kobus Hattingh-saal diens om 08:00 INRYDIENS om 09:30 19 Junie: KERKDIENS om 09:30 26 Junie: INRYDIENS om 09:30 DEUROFFER: PAARL SKOOL vir GESTREMDES “I do not have a dis-ability, I have a different-abiblity.” Learners – 322 / Educators and Therapists – 59 / Supporting staff – 80. 'n Skool vir gestremdes is begin deur ouers asook die NGK in 'n huis in Paarl sowel as 8.5 hektaar grond buite Paarl wat in die 1960’s vir die doel geskenk is. In 1972 is 'n stuk grond in Brackenfell gekoop en die Paarl Skool vir Gestremdes is gestig. Vandag staan die “Paarl” in die naam vir 'n pêrel. Die beeld word gebruik dat die ouers, opleiers, terapeute en ander personeel met geduld en toewyding die p

Strawberry Farm Trail Run

Prent
 

WERKSGELEENTHEID BY TUINEDAL GEMEENTE

Die NGK George-Tuinedal benodig die dienste van ‘n Skriba/Kantoorbestuurder in ons kerkkantoor. Dit is 'n permanente betrekking met diensaanvaading op 1 Augustus 2022. Diensure is van 08:00 tot 13:00 Maandae to Vrydae asook Sondae tydens die erediens. Vereistes: Die suksesvolle kandidaat meot oor bewese vaardighede en naskoolse opleiding in kantooradministrasie beskik, rekenaargeletterd wees (veral in die nuutste MS Office pakket), bewese vaardighede in kommunikasie en bemarking hê, goeie menseverhoudinge kan handhaaf en in spanverband kan werk. Ondervinding in finansiële administrasie en Pastel-sagteware sal voordelig wees. Die persoon moet 'n belydende Christen en verkieslik 'n lidmaat van die NGKerk wees met 'n sensitiwiteit vir die eise en konteks van die kerklike werksomgewing. Sluitingsdatum: Maandag, 30 Mei 2022 om 10:00. Indien u geen kommunikasie ontvang het na 13 Junie 2022 nie, aanvaar dat u aansoek nie suksesvol was nie. Die kerkraad behou die reg voor om

2022-05-15 - 2022-05-21 - ONS BID SAAM VIR...

Gemeente bediening sinodaal (Deuroffer). Ons bid vir gemeentes wat finansieëel swaar kry. Mag ons bydra help om leraars se poste te behou. Vrede in die Oekraïne, waar die oorlog steeds uitkring en die skade aan die wêrld ekonomie al groter word. Moord, geweld en misdaad in ons land waarvan die afmetings besig is om samelewings in vrees te laat lewe. Bring asseblief 'n hartsverandering in die lewe van die mense. Die siekes, bedroeftes en hulle wat in kommer leef, in ons gemeente. Dankie dat U daar is vir hulle. DANKIE VIR: Ons gemeente wat nog Finansieël gesond is en sy verpligtinge kan nakom. Die gebied waar ons bly en waar dit nog moontlik is om in rus en vrede ons daaglikse verpligtinge na te kom. U Woord wat vir ons 'n lig op ons pad is. Ps. 112: 4. “Hy laat Sy lig in die donker uitstraal vir die opregtes, Hy is genadig, barmhartig en regverdig”.

PINKSTER - 29 Mei - 2 Junie 2022

Prent
  WAT VAN 'N LEKKER POT SOP? Die Pinksterdienste begin Sondag 29 Mei om 18:00 en hou aan tot Donderdag 2 Junie. Ons bederf graag ons Outeniqualanders met 'n lekker koppie sop en broodjies na elke Pinksterdiens. Ons benodig elke aand 4 of 5 potte sop (12 tot 20 koppies per pot). As jy 'n lekker pot sop vir ons kan maak vir een van die aande kontak vir Merinda by die kerkkantoor.

Erediens - 15 Mei 2022

Prent
  Ons nooi jou uit na Sondag se eredienste 09:30 in die kerkgebou. Na die inrydiens bedien ons heerlike koffie onder die skadunet. Die eredienste vir Mei en Junie sien soos volg daaruit: 15 Mei: KERKDIENS om 09:30 22 Mei: INRYDIENS om 09:30 29 Mei: KERKDIENS om 09:30 5 Junie: KERKDIENS om 09:30 12 Junie: Kobus Hattingh-saal diens om 08:00 INRYDIENS om 09:30 19 Junie: KERKDIENS om 09:30 26 Junie: INRYDIENS om 09:30 DEUROFFER: GEMEENTEBEDIENING (Sinodaal) Hierdie bediening word ook “Gemeentebegeleiding” genoem. Dié diensgroep is die fasiliteerders van die NGK in SA. Hulle word gevra om te kom help as kerkrade en predikante begeleiding nodig het met 'n verskeidenheid van situasies. Meestal is dit vanuit 'n probleem gebore, maar soms is daar ook pro-aktiewe prosesse wat gemeentes help om nuut te dink oor hulle aanbod in die dorp of buurt of voorstad. Hulle begelei gemeentes in geloofsonderskeidende prosesse om hulle roeping te ontdek in die gemeenskap waar die Here hulle geplaas he

Paastyd

Die implikasies van die opstanding word verder verken in die seisoen wat op Paasfees volg. Die seisoen strek vanaf Paasfees tot en met Pinkster en sluit die viering van Jesus se hemelvaart (26 Mei) in. “Hierdie seisoen staan in teenstelling met die voorafgaande meer somber en sober herdenkings van Lydenstyd. Net soos die opstanding van Jesus nooit afwesig was tydens Lydenstyd nie, so is die kruis ook nooit heeltemal buite sig in Paastyd nie. Dit is belangrik dat ons oorweldig word deur die wonder van die opstanding met die vreugde van die feestelikheid.”